Tháng 10 này, Cộng Cà Phê cùng bạn tiếp thêm năng lượng với Cà Phê Ta - Cỡ lớn.